lOẠI

GÍA LÔNG

GIÁ KHÔNG MÓC LÒNG

GIÁ MÓC LÒNG

LÒNG LÀM SẠCH

LÒNG CHƯA LÀM

Vịt cỏ miền tây

$73000

vnd/1 kg móc

58.000 VND

63.000 VND

73.000 VND

10.000 VND

6.000 VND

vịt sipi

70000

vnd/1kg móc

58.000 VND

63.000 VND

73.000 VND

8.000 VND

4.000 VND

gà ta lai

64000

vnd/1kg móc

48.000 VND

54.000 VND

64.000 VND

4.000 VND

2.000 VND

Content Protection by DMCA.com